AN GAEL

BREISE! / EXTRA!

LÁ FHÉILE PÁDRAIG 2006 / ST. PATRICK'S DAY 2006

******************************************************************************************

SCÉALA Ó CHUMANN CARAD NA GAEILGE  /  NEWS FROM THE PHILO-CELTIC SOCIETY

Podchraoladh - Craoltar raidió as Gaeilge ó Chumann

Carad na Gaeilge ar an idirlíon ag

www.philo-celtic.com/broadcast.html .  Teigh faoi

agallamh as Gaeilge!

 

Físchraoladh - Craoltar scannáiníní as Gaeilge ó

Chumann Carad na Gaeilge ag

www.philo-celtic.com/broadcast.html .  Déan agus craol

fístéipeanna gearra as Gaeilge!

 

Foilsiú - Tá filíocht agus amhránaíocht nua as Gaeilge I

leabhair agus i ndlúthdhioscaí ar fáil ag

www.philo-celtic.com/promotingprojects.html

ónár mbaill Réamonn Ó Cléirigh, Séamas Ó Neachtain,

Brian DeVale, agus Na Buachaillí Dána!

 

An Gael -  Tá ár n-iris cháiliúil An Gaodhal á cur air ais I

bhfoilsiú againn.  Bronn aistí ag

http://philo-celtic.com/strengtheningcommunity.html !!!

 

Múineadh na Gaeilge gan táille - Tá ár mbaill ag

múineadh na Gaeilge gan táille le fón donár rang in

Albany, agus aghaidh ar aghaidh i mBabylon, Nua

Eabhrac.  Tá éileamh againn do mhúinteoirí ar fud na tíre.

Má's maith leat múineadh, teaghmhaigh linn ag 516-679

-0465 nó ag ballraiocht@philo-celtic.com !

 

Fógraíocht shaor i n-aisce do eachtraí 7 do

eagraíochtaí na Gaeilge -  Ná déanaigí dearmad ar an

léacht i onóir Bharra Uí Dhonnabháin ag Teach

Ghlucksman (NYU) ar 6 Aibreann ag 7PM.  Teaghmhaigh

linn do chabhair i bhfógraíocht!

 

 

Podcasting - Irish language radio from The Philo-Celtic

Society is broadcast on the internet at

www.philo-celtic.com/broadcast.html .  Get interviewed

in Irish!

 

Video-casting - Short Irish language films from The

Philo-Celtic Society are broadcast on the internet at

www.philo-celtic.com/broadcast.html .  Make and

broadcast short videos in Irish!

 

Publishing - New Irish language poetry and music are

available in books and compact disks at

www.philo-celtic.com/promotingprojects.html

from our members Réamonn Ó Cléirigh, Séamas Ó

Neachtain, Brian DeVale, and The Bold Boys!!

 

An Gael -  We're putting our famous magazine An

Gaodhal back into publication.  Contribute articles at

http://philo-celtic.com/strengtheningcommunity.html !!!

 

Free Irish Language Teaching - Our members are

teaching Irish without charge in our class in Albany, New

York by phone, and face-to-face in Babylon, New York.

We have demand for teachers around the country.  If you'd

like to teach, contact us at 516-679-0465 or at

ballraiocht@philo-celtic.com !

 

Free publicity for Irish language events and

organizations - Don't forget the lecture in honor of Barra Ó

Donnabháin at NYU's Glucksman Ireland House on April 6

at 7PM.  Contact us for help in publicizing your Irish

language event or organization!

 

 

Is iad seo cuspóirí Chumann Carad na Gaeilge:  1) tacaíocht, neartú, cothú, cleachtadh, craobhscaoileadh, fairsingiú,

múineadh agus athbheochan na Gaeilge mar theanga bheo i measc Chlann na nGael agus charad na nGael, i Meiriceá agus ar

fud an domhain; agus  2) athbheochan agus aththionscnamh na Gaeilge mar theanga labhartha bheo na hÉireann le Sacsbhéarla

mar thionlacan.

 

These are the goals of The Philo-Celtic Society:  1) the support, strengthening, promotion & encouragement, practice,

broadcast, expansion, teaching, and renaissance of the Irish language as a living language amongst the Children of the Gaeil and

friends of the Gaeil, in America and throughout the world; and 2) the renaissance and re-establishment of the Irish language as

the living spoken language of Ireland with English as an accompaniment.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   BALLRAÍOCHT SHAOR I N-AISCE  /  FREE MEMBERSHIP

Tá ballraíocht shaor i n-aisce ar fáil do 2006 i gCumann

Carad na Gaeilge i gcéiliúradh 125 bliana den iris An Gael,

tráth An Gaodhal, an chéad iris Ghaeilge foilsithe riamh ar

an domhain.  Teaghmhaigh linn ag 516-679-0465 nó

ballraiocht@philo-celtic.com !

 

Free membership for 2006 is available in The Philo-Celtic

Society in celebration of 125 years of An Gael, formerly An

Gaodhal, the first Irish language magazine ever published

anywhere in the world.  Contact us at 516-679-0465 or

ballraiocht@philo-celtic.com !